ПЕСНИЧКА РАДИОНИЦА- ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПОЕЗИЈЕ, Медија центар КЦК

ПЕСНИЧКА РАДИОНИЦА ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ПОЕЗИЈЕ

Културни центар овом песничком радионицом жели да скрене пажњу на :снагу и важност песничке речи

Да подсетимо:

Ор­га­ни­за­ци­ја ује­ди­ње­них на­ци­ја за про­све­ту, на­у­ку и кул­ту­ру-УНЕ­СКО, 1999. го­ди­не про­гла­си­ла је 21. март за Свет­ски дан по­е­зи­је, ко­ји се од та­да обе­ле­жа­ва ши­ром све­та, а при­хва­ћен је и у Ср­би­ји.

Циљ је да се ода при­зна­ње на­ци­о­нал­ним, ре­ги­о­нал­ним и ин­тер­на­ци­о­нал­ним по­ет­ским по­кре­ти­ма, кроз про­мо­ви­са­ње и под­сти­ца­ње чи­та­ња, пи­са­ња, об­ја­вљи­ва­ња и про­у­ча­ва­ња по­е­зи­је ши­ром све­та. Овај дан осми­шљен је с на­ме­ром да се јав­ност под­се­ти на сна­гу и ва­жност пе­снич­ке ре­чи, ко­ја је на мар­ги­ни дру­штве­ног ин­те­ре­со­ва­ња, а та­ко­ђе и да се по­др­жи је­зич­ка ра­зно­ли­кост.

Ове године на СВЕТСКИ ДАН ПОЕЗИЈЕ: Уместо новцем, кафу платите стихом

Реч је о глобалној акцији, коју је покренула аустријска компанија "Julius Meinl", акцију прихватило неколико кафића у Београду, Новом Саду, Панчеву, Краљеву и Крушевцу. Гости ће постати песници а песме средство плаћања.

Уместо новца келнеру дајте стих, и улепшајте Светски дан поезије, у акцији која ће трајати само 21. марта, од осам до четрнаест сати.

У Крушевцу у Кафеу Синема, посетиоци ће моћи да изразе своје мисли и осећања на поетски начин.

Сви ће имати прилику да стану иза глобалне поруке: Покажимо свету да су осећања вреднија од новца.

                

ТЕМА ПЕСНИЧКЕ РАДИОНИЦЕ КЦК: ПОЕЗИЈА

ПОДТЕМЕ

1.РАЗГОВАРАТЕ ЛИ О ПОЕЗИЈИ?

2.ЗАШТО ВОЛИМ ПОЕЗИЈУ

3.ЧЕМУ ПОЕЗИЈА?

radionica 2

radionica 3

radionica 10

radionica 14

radionica 18

radionica 21

radionica 29

radionica 32

АЛБУМ СА СВИМ ФОТОГРАФИЈАМА МОЖЕТЕ ВИДЕТИ НА ФЕЈСБУК СТРАНИЦИ КЦК:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825966560805731.1073741895.748224428579945&type=1

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates