ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ЕНТЕРИЈЕРА КЛУБА КЦК


КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

СВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АДАПТАЦИЈУ УНУТРАШЊЕГ ЕНТЕРИЈЕРА КЛУБА КЦК у пдф-у
  1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

• НАЗИВ НАРУЧИОЦА: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

• АДРЕСА: ЧОЛАК АНТИНА БР.1, 37000 КРУШЕВАЦ.

• ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.kck.org.rs.

• ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државна својина.

• ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

• ВРСТА ПРЕДМЕТА: радови.

• ОПИС РАДОВА:Адаптација унутрашњег ентеријера Клуба Културног центра Крушевац.

• МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Културни центар Крушевац, топличина 2 37000 Крушевац.

• НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:45262700-Адаптација зграда.

• КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

• НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси:Културни центар Крушевац, ул.Топличина, бр. 2, 37000 Крушевац, канцеларија бр.5,сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

- Интернет адреса наручиоца www.kck.org.rs.

- Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs)

- Интернет адреса града Крушевца:www.krusevac.rs

• НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова – Адаптација унутрашњег ентеријера Клуба Културног центра Крушевац, број 3/2013 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Културни центар Крушевац, ул. Топличина,бр. 2, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 29.јул. 2013. године до11:00 часова.

• МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДЕ:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 29.јула. 2013. године са почетком у 12:00 часова у Медија центру-канцеларија бр.13, улица Топличина бр.2, у Културном центру Крушевац.

• УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА:

Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе Комисији за јавну набавку писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.

• РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: 10 дана од дана јавног отварања понуда.

• КОНТАКТ ОСОБА: Марија Цветковић, тел. 037/423025 и 0641813283, факс бр. 037/423025, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

СВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АДАПТАЦИЈУ УНУТРАШЊЕГ ЕНТЕРИЈЕРА КЛУБА КЦК у пдф-у
  1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates