ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ КЛУБА КЦК ЗА ДОЧЕК НОВЕ 2014. ГОДИНЕ

"На  основу Одлуке Управног одбора Културног центра Крушевац број 2606-6/12/13 од 19.11. 2013. године, Културни центар Крушевац издаје Клуб КЦК путем усменог јавног надметања у виђеном стању, за дочек Нове 2014. године.

Почетна цена закупнине је:

1.                  За дочек Нове 2014. године – 31.12. 2013. године, као и за “репризе” 01.01. 2014. године и 02.01. 2014. године УКУПНО 140.000,00 динара, са  ПДВ-ом.

2.                  За дочек Нове 2014. године – 31.12. 2013. године 70.000,00 динара, са ПДВ-ом.

3.                  “Реприза” дочека 01.01. 2014. године 50.000,00 динара, са ПДВ-ом.

4.                  “Реприза” дочека 02.01. 2014. године 30.000,00 динара, са ПДВ-ом.

Приликом лицитације за наведени простор предност ће имати правна лица, одн.предузетници који лицитирају поменути простор за сва три дана, одн. за 31.12. 2013. године, 01.01. 2014. године и за 02.01. 2014. године           

            УСЛОВИ:

            Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који на дан лицитације, на благајни Културног центра, уплате износ од 10% од почетне цене закупнине, која немају дуговања према Културном центру и која доставе Решење о регистрацији, Матични број правног лица и ПИБ.

                    Најнижи износ за подизање лицитације “корак” је 5% од износа почетне цене закупнине.

                    Правно лице, односно предузетник који излицитира наведени простор у обавези је да целокупни излицитирани износ, на основу предрачуна, уплати на текући рачун Културног центра број 840-249668-61 отворен код Управе за трезор, најкасније у року од пет дана од дана завршетка лицитације. Уколико не уплати целокупни излицитирани износ у напред наведеном року сматраће се да одустаје од лицитације и правном лицу, односно предузетнику се не враћа 10% од почетне цене закупнине уплаћене на дан лицитације.

                    По уплати целокупног излицитираног износа закључиће се Уговор о закупу.

 

            Такође обавезе закупца су:

            а) да организацију дочека Нове године пријави СОКОЈ-у – Организацији за заштиту ауторских музичких права, да сноси све трошкове према СОКОЈ-у у складу са Законом о ауторским и сродним правима, Закону о облигационим односима, као и према тарифи СОКОЈ-а. Да достави Изјаву Културном центру Крушевац којом изјављује да ће дочек Нове године пријавити СОКОЈ-у, као и да ће све потребне податке предвиђене ТАРИФОМ      -накнаде које наплаћује СОКОЈ (Сл.Гласник РС бр. 85/2007 и Сл.Гласник РС бр. 91/2008) и документацију, доставити  СОКОЈ-у. Изјава ће чинити саставни део  Уговора о закупу.

           

            Лицитација за наведени пословни простор ће се одржати дана 02.12.2013. године у  12:00 сати у Медија центру Културног центра Крушевац, Топличина 2/2. Уколико прва лицитација не успе друга се заказује под истим условима  и у истом простору за  04.12.2013.г. у 12:сати.

            За ближе информације обратити се на телефон 037/421-877 и 037/423-025 или у просторијама Културног центра Крушевац, канцеларија број 5, ул. Топличина 2/2. Особа за контакт Марија Цветковић, дипл.правник.

                                                                                                       Директор

                                                                                          мр Мирослав Смиљковић

 

 

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates