О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3/2013

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012)

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ
Ул. Чолак Антина број 1, 37 000 Крушевац

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 3/2013

У поступку јавне набавке мале вредности за извођење радова на адаптацији унутрашњег ентеријера Клуба Културног центра Крушевац закључен је уговор са понуђачем ГПР “ПРОФИГРАДЊА СУРДУЛИЦА”, Велико Головоде бб, Крушевац.

Вредност уговора о јавној набавци: 1.095.299,00 динара без ПДВ-а, односно 1.314.358,80 динара са ПДВ-ом.

Датум закључења уговора: 26.08. 2013. године.

Директор
мр Мирослав Смиљковић

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ - АДАПТАЦИЈА УНУТРАШЊЕГ ЕНТЕРИЈЕРА КЛУБА КЦК


КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

СВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АДАПТАЦИЈУ УНУТРАШЊЕГ ЕНТЕРИЈЕРА КЛУБА КЦК у пдф-у
  1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
  2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  3. ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

• НАЗИВ НАРУЧИОЦА: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

• АДРЕСА: ЧОЛАК АНТИНА БР.1, 37000 КРУШЕВАЦ.

• ИНТЕРНЕТ АДРЕСА НАРУЧИОЦА: www.kck.org.rs.

• ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државна својина.

• ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: поступак јавне набавке мале вредности.

• ВРСТА ПРЕДМЕТА: радови.

• ОПИС РАДОВА:Адаптација унутрашњег ентеријера Клуба Културног центра Крушевац.

• МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА: Културни центар Крушевац, топличина 2 37000 Крушевац.

• НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:45262700-Адаптација зграда.

• КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Најнижа понуђена цена.

• НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:

- Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца на адреси:Културни центар Крушевац, ул.Топличина, бр. 2, 37000 Крушевац, канцеларија бр.5,сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда.

- Интернет адреса наручиоца www.kck.org.rs.

- Портал јавних набавки (portal.ujn.gov.rs)

- Интернет адреса града Крушевца:www.krusevac.rs
Опширније...
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates