ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025, 
Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА - ПРЕВОЗ ЗАПОСЛЕНИХКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
БРОЈ ЈНМВ 4/2014

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 2014

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025, 
Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ну поступку јавне набавке мале вредности
по партијама, Партија 2 – дигитална штампа
БРОЈ 2/2014

 

НАБАВКА РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ – ФАСАДЕРСКИ И СТОЛАРСКИ РАДОВИ април 2014. КРУШЕВАЦ

НАБАВКА РАДОВА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ – ФАСАДЕРСКИ И СТОЛАРСКИ
РАДОВИ

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНOСТИ 3/2014

На линковима испод можете преузети документацију у пдф-у

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Набавка штампарских услуга за потребе Културног центра Крушевац - ДИГИТАЛНА ШТАМПА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025,
Емаил:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА - ДИГИТАЛНА ШТАМПА
"Поступак јавне набавке мале вредности, број 2/2014"


На линковима испод можете преузети документацију у пдф-у

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

датум:08.04.2014.год

дел.бр. 1034-2/2014.

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012)

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

ул. Чолак Антина број 1, 37000 Крушевац

www.kck.org.rs

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

јавне набавке мале вредности

по партијама, Партија 2 – дигитална штампа, број 2/2014

1.Предмет набавке: штампарске услуге, по партијама, партија 2– дигитална штампа

Шифра из Општег речника набавки: 22000000 – штампани материјал и сродни производи

2 . Процењена вредност:

Укупна процењена вредност износи : 237.916,оо динара без ПДВ-а

3 .Број примљених понуда:

У предметном поступку јавне набавке мале вредности, примљене су 2 понуде:

1. “СВЕН” д.о.о., Ниш, ул. Стојана Новаковића 10

2. “СатЦип”, д.о.о.,Врњачка Бања, Тржни центар Пијаца 101

4. Критеријум за оцењивање понуда:

Најнижа понуђена цена

5.Разлог за обуставу поступка:

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности штампарске услуге, по партијама, број

2/2014- Партија 2 – дигитална штампа, по позиву за подношење понуда, објављен на

Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs), на интернет адреси града Крушевца

www.krusevac.rs, и интернет адреси Културног центра Крушевац www.kck.org.rs. и слања на

минимум три e-mail адресе понуђача, из разлога што је Понуда “СатЦип”, д.о.о.,Врњачка

Бањаје неприхватљива јер је изнад процењене вредности јавне набавке од 237.916,00 динара

без ПДВ, а понуђена цена је 252.750,00 динара без ПДВ-а, а Понуђач “СВЕН” д.о.о., Ниш је

одустао од предметне набавке.

6 .Датум доношења одлуке о обустави поступка :

31.03.2014.године, дел.бр.949-6/2014

7 . Када ће поступак бити поново спроведен

Поступак ће бити поново спроведен по истеку рока коначности рокова дефинисаних законом,

односно у року од 5 радних дана по објављивању обавештења о обустави поступка јавне

набавке на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца www.kck.org.rs.

Директор

мр Мирослав Смиљковић

 

Обавештење о закљученом уговору за ОФСЕТ ШТАМПУ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025,
Емаил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ПО ПАРТИЈАМА
"Поступак јавне набавке мале вредности, број 2/2014"

НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ПО ПАРТИЈАМА

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025,
Емаил:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАБАВКА ШТАМПАРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ПО ПАРТИЈАМА
"Поступак јавне набавке мале вредности, број 2/2014"


На линковима испод можете преузети документацију у пдф-у

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - Јавна набавка мале вредности бр. 01/14

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ - Топличина 2, Тел/факс: 037 423-025,
Емаил:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/14 - „НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

На линковима испод можете преузети документацију у пдф-у

ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ КЛУБА КЦК ЗА ДОЧЕК НОВЕ 2014. ГОДИНЕ

"На  основу Одлуке Управног одбора Културног центра Крушевац број 2606-6/12/13 од 19.11. 2013. године, Културни центар Крушевац издаје Клуб КЦК путем усменог јавног надметања у виђеном стању, за дочек Нове 2014. године.

Почетна цена закупнине је:

1.                  За дочек Нове 2014. године – 31.12. 2013. године, као и за “репризе” 01.01. 2014. године и 02.01. 2014. године УКУПНО 140.000,00 динара, са  ПДВ-ом.

2.                  За дочек Нове 2014. године – 31.12. 2013. године 70.000,00 динара, са ПДВ-ом.

3.                  “Реприза” дочека 01.01. 2014. године 50.000,00 динара, са ПДВ-ом.

4.                  “Реприза” дочека 02.01. 2014. године 30.000,00 динара, са ПДВ-ом.

Приликом лицитације за наведени простор предност ће имати правна лица, одн.предузетници који лицитирају поменути простор за сва три дана, одн. за 31.12. 2013. године, 01.01. 2014. године и за 02.01. 2014. године           

            УСЛОВИ:

            Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који на дан лицитације, на благајни Културног центра, уплате износ од 10% од почетне цене закупнине, која немају дуговања према Културном центру и која доставе Решење о регистрацији, Матични број правног лица и ПИБ.

                    Најнижи износ за подизање лицитације “корак” је 5% од износа почетне цене закупнине.

                    Правно лице, односно предузетник који излицитира наведени простор у обавези је да целокупни излицитирани износ, на основу предрачуна, уплати на текући рачун Културног центра број 840-249668-61 отворен код Управе за трезор, најкасније у року од пет дана од дана завршетка лицитације. Уколико не уплати целокупни излицитирани износ у напред наведеном року сматраће се да одустаје од лицитације и правном лицу, односно предузетнику се не враћа 10% од почетне цене закупнине уплаћене на дан лицитације.

                    По уплати целокупног излицитираног износа закључиће се Уговор о закупу.

 

            Такође обавезе закупца су:

            а) да организацију дочека Нове године пријави СОКОЈ-у – Организацији за заштиту ауторских музичких права, да сноси све трошкове према СОКОЈ-у у складу са Законом о ауторским и сродним правима, Закону о облигационим односима, као и према тарифи СОКОЈ-а. Да достави Изјаву Културном центру Крушевац којом изјављује да ће дочек Нове године пријавити СОКОЈ-у, као и да ће све потребне податке предвиђене ТАРИФОМ      -накнаде које наплаћује СОКОЈ (Сл.Гласник РС бр. 85/2007 и Сл.Гласник РС бр. 91/2008) и документацију, доставити  СОКОЈ-у. Изјава ће чинити саставни део  Уговора о закупу.

           

            Лицитација за наведени пословни простор ће се одржати дана 02.12.2013. године у  12:00 сати у Медија центру Културног центра Крушевац, Топличина 2/2. Уколико прва лицитација не успе друга се заказује под истим условима  и у истом простору за  04.12.2013.г. у 12:сати.

            За ближе информације обратити се на телефон 037/421-877 и 037/423-025 или у просторијама Културног центра Крушевац, канцеларија број 5, ул. Топличина 2/2. Особа за контакт Марија Цветковић, дипл.правник.

                                                                                                       Директор

                                                                                          мр Мирослав Смиљковић

 

 

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates