Издавање Клуба КЦК у закуп за организовање Дочека Нове 2017. године

датум:07.12.2016.

дел.бр.2996 -2/2016

Установа у култури “Културни центар Крушевац” на основу Одлуке Управног одбора број 2902-6/12/16 од 28.11.2016. године

ИЗДАЈЕ У ЗАКУП

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

КЛУБ КЦК, ул. Топличина бр.2, у виђеном стању, за дочек Нове 2017. године, под следећим условима:

Почетна односно најнижа цена закупнине је:

  1. За дочек Нове 2017. године – 31.12. 2016. године, као и за “репризе” 01.01. 2017. године и 02.01. 2017. године УКУПНО 60.000,00динара, са ПДВ-ом.

  2. За дочек Нове 2017. године – 31.12. 2016. године 30.000,00 динара, са ПДВ-ом.

  3. “Реприза” дочека 01.01. 2017. године 25.000,00 динара, са ПДВ-ом.

  4. “Реприза” дочека 02.01. 2017. године 20.000,00 динара, са ПДВ-ом.

Критеријум за доделу уговора је највиша понуђена цена.

Приликом прикупљања понуда за наведени простор предност ће имати правна лица, одн.предузетници који доставе најповољнију понуду за поменути простор за сва три дана, одн. за 31.12.2016. године, 01.01.2017. године и за 02.01.2017. године.

УСЛОВИ:

1. Право учешћа имају сва правна лица, предузетници који најкасније на дан отварања понуда, на благајни Културног центра, уплате износ од 10% од почетне цене закупнине, која немају дуговања према Културном центру и која доставе Решење о регистрацији, матични број правног лица, ПИБ, име и презиме заступника и број текућег рачуна.

2.Понуда која се доставља обавезно садржи: доказ о уплати депозита, износ закупнине која се нуди, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

3. Учесницима поступка који нису успели у поступку избора најповољније понуде, вратиће се депозит након завршеног поступка отварања понуде.

4. Пословни простор који се издаје – Клуб КЦК, може се разгледати сваког радног дана за време трајања огласа и то у периоду од 08:00 до 20:00 часова.

5. Правно лице, односно предузетник чија је понуда изабрана као најповољнија у обавези је да целокупни понуђени износ, на основу предрачуна, уплати на текући рачун Културног центра број 840-249668-61 отворен код Управе за трезор, најкасније у року од 3 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде. Уколико не уплати целокупни понуђени износ у напред наведеном року сматраће се да одустаје од закупа и правном лицу, односно предузетнику се не враћа 10% од почетне цене закупнине уплаћене на дан отварања понуда. По уплати целокупног понуђеног износа закључиће се Уговор о закупу.

5. да организацију дочека Нове године пријави СОКОЈ-у – Организацији за заштиту ауторских музичких права, да сноси све трошкове према СОКОЈ-у у складу са Законом о ауторским и сродним правима, Закону о облигационим односима, као и према тарифи СОКОЈ-а. Да достави Изјаву Културном центру Крушевац којом изјављује да ће дочек Нове године пријавити СОКОЈ-у, као и да ће све потребне податке предвиђене ТАРИФОМ -накнаде које наплаћује СОКОЈ (Сл.Гласник РС бр. 117/2013) и документацију, доставити СОКОЈ-у. Изјава ће чинити саставни део Уговора о закупу.

Понуду понуђач подноси у затвореној коверти - омоту оверену печатом са назнаком:

„Понуда за издавање клуба КЦК за Нову годину -НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте понуђач је дужан да назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде се могу достављати поштом или лично на адресу: Културни центар Крушевац, ул. Топличина,бр. 2, 37000 Крушевац, сваког радног дана од 09:00 до 14:00 часова.

Крајњи рок за достављање понуда је 12.12.2016. године до 12:00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 12.12.2016. године са почетком у 12:15 часова у Медија центру-канцеларија бр.13, улица Топличина бр.2, у Културном центру Крушевац, у присуству чланова комисије.

Рок за доношење одлуке је 3 дана од дана отварања понуда.

Директор

Културног центра Крушевац

ПЛАНЕТА ЗЕМЉА- НАШ ЈЕДИНИ ДОМ

Бела сала КЦК,

Петак, 04. новембар 2016.

2222 018 600 x 400

2222 080 600 x 400

2222 133 600 x 400

2222 110 600 x 400

Захвалница Центра за особе са инвалидитетом додељена Културном центру Крушевац

У овим сложеним, транзиоционим условима које персонификују слободно тржиште, профит и владавину права, рудиментарна понашања, друштвена одговорност и хумани однос према појединцима и другим стејкхолдерима је обавеза сваке културне установе. Културни центар друштвену одговорност прихвата као императив своје мисије, па са поносом и великом обавезом према ДО, прима ову захвалницу од Центра за особе са инвалидитетом и директорке Невене Лазаревић.

zahvalnica kck Custom2

ШЕЗДЕСЕТ И ДВЕ ГОДИНЕ СЛОБОДЕ

Мост на Расини,
петак, 14. октобар 2016. у 8:30
 
Поводом Дана ослобођења града Крушевца у Другом светском рату, данас су на спомен обележја положени венци и цвеће.
Код Споменика борцима Црвене армије (код цркве на Расини), венце су положили Градоначелник и Заменик градоначелника, начелник Округа, делегација Војске Србије, делегације братских градова Новополоцк (Белорусија) и Крф (Грчка), представници СУБНОР, удружења и организације ...
Културни центар Крушевац је приредио пригодан програм.
62most 52 600 x 400
62most 144 600 x 400
62most 7 600 x 400
62most 41 600 x 400
62most 59 600 x 400
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates