a Home Kontakti Home Kontakti  
 
Tender
 

 

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora  od 06.10.2008. godine Kulturni centar Kruševac izdaje u zakup putem usmenog javnog nadmetanja sledeći poslovni prostor u vidjenom stanju:

  1. Klub KCK za doček Nove 2009. godine. Početna cena zakupnine je 150.000,00 ( sto pedeset hiljada ) dinara, bez PDV-a.
  2. Zadnji hol bioskopa »Kruševac« do metalne ograde koji odvaja prostor igraonice »Cinema« za doček Nove 2009. godine. Početna cena zakupnine je 80.000,00 ( osamdeset hiljada ) dinara, bez PDV-a.

USLOVI:

  1. Pravo učešća imaju sva pravna lica i preduzetnici koji na dan licitacije, na blagajni Kulturnog centra Kruševac, uplate   iznos od 10% od početne cene zakupnine, koja nemaju dugovanja prema ovoj Ustanovi i koja dostave Rešenje o registraciji, Matični broj pravnog lica i PIB.
  2. Najniži iznos za podizanje licitacije »korak« je 10% od iznosa početne cene zakupnine.
  3. Pravno lice, odnosno preduzetnik koje izlicitira navedeni prostor u obavezi je da celokupni izlicitirani iznos uplati po sledećoj dinamici: 50% od ukupno izlicitiranog iznosa do 01.12. 2008. godine, a ostatak najkasnije do 25.12. 2008.godine, u suprotnom neće moći da uđe u zakupljeni prostor.
  4. PDV po važećim zakonskim propisima plaća zakupac, pa na izlicitirani iznos zakupodavac dodaje 18% PDV-a po Zakonu o PDV-u.

  
Takođe obaveze zakupca su:
a). da organizaciju dočeka Nove godine prijavi SOKOJ-u – Organizaciji za zaštitu autorskih muzičkih prava,   da snosi sve troškove prema SOKOJ-u u skladu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonu o obligacionim odnosima, kao i prema tarifi SOKOJ-a. Da  dostavi Izjavu Kulturnom centru Kruševac kojom izjavljuje da će doček Nove godine prijaviti SOKOJ-u, kao i da sve potrebne podatke predviđene TARIFOM naknada koje naplaćuje SOKOJ (Sl. Glasnik RS br.85/2007 i Sl. Glasnik RS br.91/2008)  i dokumentaciju, dostavi SOKOJ-u. Izjava će činiti sastavni deo Ugovora o zakupu.
b). Da snosi sve troškove prema O.F.P.S. ( Organizaciji proizvođača fonograma Srbije) u skladu sa Naknadom za javno saopštavanje fonograma na osnovu tarife o naplati naknada, a po ispostavljenoj fakturi od strane KCK-a.

          Licitacija za oba poslovna prostora će se održati dana 04.11. 2008. godine u 12,00 sati u Beloj Sali Kulturnog centra Kruševac, Topličina br.2. Ukoliko prva licitacija ne uspe druga se zakazuje pod istim uslovima za 11.11. 2008. godine.
Poslovni prostor se može razgledati svakog dana u vremenu od 08.00 do 15.00 časova. Za bliže informacije obratiti se na telefon 421-877 i 423-025 ili u prostorijama Kulturnog centra, Topličina br.2. Kruševac.             

 

S poštovanjem,
                                                                        V.d.  direktor
Kulturnog centra Kruševac

Ljubodrag Obradović

 

Na osnovu Odluke Upravnog odbora od 06.10. 2008. godine Kulturni centar Kruševac raspisuje javnu licitaciju za prodaju osnovnih sredstava i inventara i to:

1. Pult rashodovan      1 kom. Početna cena 1.000,00 dinara.
2. Video ormar            10 kom.   Početna cena 200,00 din. po komadu
3. Video ormar rashodovan     5 kom.  Početna cena 100,00 din. po kom.
4. Drvene police             15 kom.   Početna cena 200,00 din. po kom.
5. Drvene police oštećene        9 kom. Početna cena 100,00 din po kom.
6. Drveni prozori bez futera-oštećeni 23 kom.  Početna cena 300,00 din po kom.
7. Drveni mali prozori bez futera oštećeni   2 kom.  Početna cena 200,00 po kom.
8. Sto od iverice – neupotrebljiv     2. kom.   Početna cena 300,00 din. po kom.
9. Rešetka od prozora      1 kom. 1000,00 din.
10. Deo cevi od grejanja-neupotrebljiva    1. kom.  Početna cena 2.000,00 din.
11. Deo cevi sa pumpom-neupotrebljiv    1.kom.  Početna cena 2.000,00 dun.
12. Metalno krilo zastakljeno od izloga   6.kom  Početna cena 500,00 din. po kom.
13. Metalni ram od izloga     3.kom.  Početna cena 700,00 din. po kom.
14. Metalni pano    1.kom  Početna cena 500,00 din.
15. Izlog od iverice sa metalnim držačima – oštećen  4.kom  Početna cena 1.000,00 din
po kom.
16. Žičana rešetka sa gvozdenim ramom  2.kom.  Početna cena 1.500,00 din.po kom.
17. Žičana rešetka bez rama     3.kom.         Početna cena 800,00 din. po kom.
18. Metalni stalak za zvučnike     2.kom.  Početna cena 500,00 din.po kom.

Sva navedena osnovna sredstva i inventar mogu se videti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova u bioskopima «Kruševac» i «Evropa». Kontakt osoba Ljiljana Stevanović, tel. 429-247.
Licitacija će se održati 16.12. 2008. godine u prostorijama bioskopa «Evropa» u 12,00 časova. Ukoliko ova licitacija ne uspe sledeća se zakazuje pod istim uslovima za 23.12. 2008. godine na istom mestu sa početkom u 12,00 časova. Pravo učešča imaju sva pravna i fizička lica koja  na blagajni Kulturnog centra Kruševac, Tiopličina 2, uplate kauciju od 100% početne cene osnovnog sredstva odn. inventara za koje žele da licitiraju.