О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

датум:08.04.2014.год

дел.бр. 1034-2/2014.

 

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012)

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ

ул. Чолак Антина број 1, 37000 Крушевац

www.kck.org.rs

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

јавне набавке мале вредности

по партијама, Партија 2 – дигитална штампа, број 2/2014

1.Предмет набавке: штампарске услуге, по партијама, партија 2– дигитална штампа

Шифра из Општег речника набавки: 22000000 – штампани материјал и сродни производи

2 . Процењена вредност:

Укупна процењена вредност износи : 237.916,оо динара без ПДВ-а

3 .Број примљених понуда:

У предметном поступку јавне набавке мале вредности, примљене су 2 понуде:

1. “СВЕН” д.о.о., Ниш, ул. Стојана Новаковића 10

2. “СатЦип”, д.о.о.,Врњачка Бања, Тржни центар Пијаца 101

4. Критеријум за оцењивање понуда:

Најнижа понуђена цена

5.Разлог за обуставу поступка:

Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности штампарске услуге, по партијама, број

2/2014- Партија 2 – дигитална штампа, по позиву за подношење понуда, објављен на

Порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs), на интернет адреси града Крушевца

www.krusevac.rs, и интернет адреси Културног центра Крушевац www.kck.org.rs. и слања на

минимум три e-mail адресе понуђача, из разлога што је Понуда “СатЦип”, д.о.о.,Врњачка

Бањаје неприхватљива јер је изнад процењене вредности јавне набавке од 237.916,00 динара

без ПДВ, а понуђена цена је 252.750,00 динара без ПДВ-а, а Понуђач “СВЕН” д.о.о., Ниш је

одустао од предметне набавке.

6 .Датум доношења одлуке о обустави поступка :

31.03.2014.године, дел.бр.949-6/2014

7 . Када ће поступак бити поново спроведен

Поступак ће бити поново спроведен по истеку рока коначности рокова дефинисаних законом,

односно у року од 5 радних дана по објављивању обавештења о обустави поступка јавне

набавке на порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца www.kck.org.rs.

Директор

мр Мирослав Смиљковић

 

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates