Одлука УО КЦК о припајњу КПЗ Крушевац - Културном центру Крушевац

На основу члана 26. Статута Културног центра Крушевац, Управни одбор Културног центра Крушевац, је на седници одржаној 10.10. 2013. године донео следећу

О Д Л У К У (пдф)

I Врши се статусна промена организовања Установе у култури ,,Културни центар Крушевац“ тако што се Установи ,,Културни центар Крушевац,, припаја Установа у култури ,,Културно – просветна заједница Крушевац”.

II „Културни центар Крушевац“ и Установа у култури ,,Културно-просветна заједница Крушевац“ сачиниће Нацрт Уговора о припајању и доставити Управном одбору на усвајање.

III По усвајању Уговора из тачке II ове Одлуке, сву документацију доставити Скупштини града Крушевца на усвајање.

О б р а з л о ж е њ е

Закључком Градског већа града Крушевца III Број: 022-409/13 од 10.09. 2013. године прихваћена је иницијатива директора Културног центра Крушевац о припајању Установе Културно - просветна заједница Крушевац Културном центру Крушевац.

Полазећи од одредби члана 483,486 и 490. Закона о привредним друштвима (,,Сл.гласник РС,, број 36/11 и 99/11) потребно је предузети одређене радње и донети одговарајуће одлуке на Управном одбору установа у којима се врши статусна промена. Прва у низу одлука је да Управни одбор донесе Одлуку о статусној промени припајања. Припајање подразумева преношење целокупне имовине и обавеза са друштва које се припаја на друштво коме се припаја, и тиме друштво које се припаја престаје да постоји На основу горе наведеног, Управни одбор Културног центра Крушевац, на седници одржаној 10.10. 2013. године донео је Одлуку као у диспозитиву.

Председник Управног одбора Културног центра Крушевац

Зоран Ковић
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates