ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВА КЦК

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 116/08) и члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ("Сл. гласник РС" број 50/09),

Достављамо Вам:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца: ..................................................................................Културни центар Крушевац

Одговорно лице: ............................................................................................................в.д. директор

Број телефона - централа: ....................................................................... 037/423-025, 037/421-877

Број факса - централа: .............................................................................037/423-025, 037/421- 877

ПИБ: .................................................................................................. ….............................100314993

Матични број: ........................................................................................................................7850140

Шифра делатности: .......................................................................... …......................................9001

Банка: ....................................................................................................................... Управа за трезор

Број текућег рачуна: ...................................................................... 840-249664-73, 840-249668-61

Особа за контакт: .................................................................................................Марија Цветковић

Телефон: ................................................................................................... 037/423-025,037/421-877

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке је извођење радова на замени дела кровног покривача и реконструкција дела крова на управној згради Културног центра Крушевац.

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим позивом.

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 45. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима које доставља уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Заинтересовани конкурсну документацију могу преузети на адреси: Културни центар Крушевац, улица Топличина 2, канцеларија бр. 5, сваког радног дана, док траје рок за достављање понуда, у времену од 09 до 14 часова. Понуђач пре преузимања конкурсне документације има право увида у конкурсну документацију на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до 24.04.2013. године, до 10,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту лично или у канцеларију број 5 на адресу: Културни центар Крушевац, ул. Топличина бр. 2 са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЗАМЕНу дела КРОВНОГ ПОКРИВАЧА и реконструкцију дела крова НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде са варијантама су забрањене. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Опција понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. Овлашћење подносе сви осим директора предузећа, односно предузетника, којима ће се идентитет проверити важећом личном картом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 24.04. 2013. године, у 11,00 часова у Медија центру Културног центра Крушевац (канцеларија бр.13) у управној згради Културног центра Крушевца, улица Топличина бр. 2, у Крушевцу уз присуство овлашћених представника понуђача.

Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 7 (седам) дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Контакт особа за додатне информације: Марија Цветковић, тел. 037/423-025.

 

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates