БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА - СПОРТОМ ПРОТИВ ДРОГЕ

Спортом против дроге

петак, 26 април 2013 14:01 
 

Biciklisticka_trka2 У недељу, 28.04.2013. године, биће одржана бициклистичка трка "Спортом против дроге" - Крушевац 2013. Тим поводом, у Мозаик сали Градске управе Крушевац одржана је конференција за новинаре. 

Конференцију је отворио помоћник градоначелника за омладину и спорт Никола Петровић, а говорила је и заменик директора Културног центра Крушевац Јелена Вељковић.

Biciklisticka_trka

Овогодишња трка посвећена је борби против наркоманије, а један од видова је промоција здравих стилова живота, рекреативно и активно бављење спортом.

Опширније...

ПОЗИВ ЗА ПОНУДЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ КРОВА КЦК

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 116/08) и члана 6. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности ("Сл. гласник РС" број 50/09),

Достављамо Вам:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Назив наручиоца: ..................................................................................Културни центар Крушевац

Одговорно лице: ............................................................................................................в.д. директор

Број телефона - централа: ....................................................................... 037/423-025, 037/421-877

Број факса - централа: .............................................................................037/423-025, 037/421- 877

ПИБ: .................................................................................................. ….............................100314993

Матични број: ........................................................................................................................7850140

Шифра делатности: .......................................................................... …......................................9001

Банка: ....................................................................................................................... Управа за трезор

Број текућег рачуна: ...................................................................... 840-249664-73, 840-249668-61

Особа за контакт: .................................................................................................Марија Цветковић

Телефон: ................................................................................................... 037/423-025,037/421-877

Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

Предмет јавне набавке је извођење радова на замени дела кровног покривача и реконструкција дела крова на управној згради Културног центра Крушевац.

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим позивом.

Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 45. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима које доставља уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Заинтересовани конкурсну документацију могу преузети на адреси: Културни центар Крушевац, улица Топличина 2, канцеларија бр. 5, сваког радног дана, док траје рок за достављање понуда, у времену од 09 до 14 часова. Понуђач пре преузимања конкурсне документације има право увида у конкурсну документацију на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до 24.04.2013. године, до 10,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту лично или у канцеларију број 5 на адресу: Културни центар Крушевац, ул. Топличина бр. 2 са назнаком: "ПОНУДА ЗА ЗАМЕНу дела КРОВНОГ ПОКРИВАЧА и реконструкцију дела крова НА УПРАВНОЈ ЗГРАДИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ - НЕ ОТВАРАТИ".

Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде са варијантама су забрањене. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Опција понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. Овлашћење подносе сви осим директора предузећа, односно предузетника, којима ће се идентитет проверити важећом личном картом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 24.04. 2013. године, у 11,00 часова у Медија центру Културног центра Крушевац (канцеларија бр.13) у управној згради Културног центра Крушевца, улица Топличина бр. 2, у Крушевцу уз присуство овлашћених представника понуђача.

Рок у коме ће наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 7 (седам) дана од дана јавног отварања понуда.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.
Опширније...

СВЕТСКИ ДАН РОМА - Биоскоп Крушевац

У понедељак 09.04.2013. године у Биоскопу Крушевац на Светски дан Рома одржан је културно-уметнички програм у организацији Удружења грађана *РОМСКИ МИР* и Културни центар Крушевац. Присутне је поздравио Горан Ћирић, секретар скупштине града Крушеца. У програму су учествовали: Јелена Ђорђевић - водитељ програма, Куд *Миодраг Вучковић Здравиње, оркестар насеља Марко Орловић, оркестар *Весели Роми*, песници Љубодраг Обрадовић, Небојша Ђорђевић, Светлана Ђурђевић и Ксенија Алексић, певач Мића Живановић, Градимир Карајовић - усна хармоника, Енвер Демери - солиста на хармоници, Момчило и Далибор Накић, Емилија Ћирић - плесачица и други... Програму су присуствовали: Синиша Максимовић - заменик градоначелника  Крушевца, Владимир Тасић - председник ОО СПС-а Крушевац, мр Мирослав Смиљковић - директор КЦК и бројне друге званице.


Мирослав Мутатовић - главни организатор програма
Опширније...

ОПТУЖУЈЕМ - Хашки говори Слободана Милошевића

У уторак, 12. марта 2013. године у Белој сали КЦК, у организацији Градског одбора СПС Крушевац и Удружења "Слобода" - Београд и реализацији Културног центра Крушевац, одржано је књижевно вече сећања на председника Србије и СПС-а Слободана Милошевића под називом *ОПТУЖУЈЕМ*.

О књизи "Оптужујем" (хашки говори) говорили су проф. др. Урош Шуваковић, председник удружења "Слобода", Владислав Јовановић, амбасадор СРЈ при УН и Томица Миленковић, министар у Влади Мирка Марјановића. За музички тренутак побринули су се Момчило и Далибор Накић, а за поетски Мића Живановић. Програм је водила Јелена Ђорђевић.


Урош Шуваковић, председник удружења "Слобода", Владислав Јовановић, амбасадор СРЈ при УН,
Томица Миленковић, министар у Влади Мирка Марјановића и водитељ програма Јелена Ђорђевић
Опширније...

8 МАРТ У КЦК - ЖЕНА ЈЕ БАЈКА

08. марта 1910, у Копенхагену је одржана конференција жена социјалиста, на иницијативу немачке револуционарка Кларе Цеткин.  На конференцији је установљен празник Дан жена у знак сећања на демонстрације америчких жена у Чикагу 8. марта 1909. У Србији је прва прослава Дана жена била одржана 1914, године. Од тада се овај празник на различите начине прославља, у складу са постојећим могућностима. Културни центар је ове године, прославу 8. марта започео програмима под називом Јавни час школе балета - четвртог марта, седмог је било Плесно вече, осмог поетско-музички програм под називом - Жена је бајка (учествовали Камео квартет и Ратомир Рале Дамјановић), а у Медија центру КЦК, за нежнији, а бројнији део колектива КЦК, приређен је коктел на коме им је директор КЦК мр Мирослав Смиљковић уручио пригодне поклоне. (Чланак припремили и поставили Љ. Панић и Љ. Обрадовић).
 

Рале Дамјановић и Камео квартет
Опширније...

ДИГИТАЛНА И ОФСЕТ ШТАМПА - ЈАВНИ ПОЗИВ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ -ДИГИТАЛНА ШТАМПА

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке су штампарске услуге – дигитална штампа за потребе Културног центра Крушевац у 2013.години.
Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и овим позивом.
Право учешћа имају сва заинтересована домаћа или страна правна и физичка лица, која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 44. Закона о јавним набавкама. Испуњеност услова из члана 45. Закона о јавним набавкама понуђач доказује документима које доставља уз понуду, у складу са захтевима из конкурсне документације.

Заинтересовани конкурсну документацију могу преузети на адреси: Културни центар Крушевац, улица Топличина 2, канцеларија бр. 5, сваког радног дана, док траје рок за достављање понуда, у времену од 09 до 14 часова.Понуђач пре преузимања конкурсне документације има право увида у конкурсну документацију на месту и у времену предвиђеном за преузимање конкурсне документације.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе до 11.03.2013. године, до 10,00 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту лично или уканцеларију број 5на адресу: Културни центар Крушевац, ул. Топличина бр. 2 са назнаком: "ПОНУДА ЗА ШТАМПАРСКЕ УСЛУГЕ-ДИГИТАЛНА ШТАМПА ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ У 2013. ГОДИНИ -НЕ ОТВАРАТИ".


Понуђач је дужан да на полеђини омота назначи назив, адресу, телефон и контакт особу.

Понуде са варијантама су забрањене.

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена, оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена цена.

Пре почетка отварања понуда, представници понуђача који присуствују отварању, предају Комисији овлашћења за заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног или овлашћеног лица. Број овлашћења и име представника понуђача се уписује у Записник о отварању понуда. Овлашћење подносе сви осим директора предузећа, односно предузетника, којима ће се идентитет проверити важећом личном картом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 11.03. 2013. године, у 12,00часова у канцеларији бр. 5, управне зграде Културног центра Крушевца, улица Топличина бр. 2, у Крушевцу уз присуство овлашћених представника понуђача.

Опширније...

Пецива, торте и колачи у продаји у Клубу КЦК


У клубу КЦК (на спрату) је 11 фебруара 2013. године у оквиру пословне сарадње Културног центра Крушевац и Предшколске установе *НАТА ВЕЉКОВИЋ* из Крушевца свечано отворена продавница пецива, торти и колача у којој по веома повољним ценама можете купити ове производе. Погледајте ценовник, слике са отварања и посетите ову продавницу...


Директор КЦК мр Мирослав Смиљковић и директорка *Нате Вељковић* Весна Живковић са
сардницима на отварању продавнице пецива торти и колача
Опширније...

18.02.2013. - ДАН КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ

Прославу свог двадесетпрвог рођендана  (18.02.2013.) Културни центар Крушевац, започео је  у Легату Милића од Мачве, изложбом слика Александра Микића - Аце Моравског, познатог сликара крушевачке ликовне сцене, који је оставио иза себе велики траг у готово свим ликовним манифстацијама организованим у граду.

Програм прославе настављен је свечаном академијом у Белој сали Кцк, када су уручене и награде Културног центра Крушевац. Награду СЛОВО ЉУБВЕ уручио је вд директор КЦК мр Мирослав Смиљковић познатом књижевнику Ратомиру Ралету Дамјановићу. Награду 18 ФЕБРУАР је добио песник Љубодраг Обрадовић од заменице директора КЦК Јелене Вељковић. На академији је говорио Синиша Максимовић - заменик градоначелника Града Крушевца. У програму су поред добитника награда учествовали и: Хор Српкиње, кантаутор Милан Милетић, вокална солисткиња Милена Дамњановић, Јелена Василијевић - професорица клавира у Средњој музичкој школи у Крушевцу и Хип-Хоп група КЦК кореографа Дарка Вукашиновића. Програм су водиле Лидија Ужаревић - уредница КЦК и Јелена Ђорђевић - ПР КЦК. У реализацији и креацији програма учествовали су: Јелена Протић-Петронијевић, Јелена Ивановић, Љубодраг Обрадовић, Дејан Радојевић, Слађана Обрадовић, Рајна Алексић, Љиљана Панић, Ана Јовановић, Бранко Симић, Марко Вишњић Мирослав Прокопенко и Веркан Гвозденовић... (Информацију поставили Љуба Обрадовић и Љиља Панић)


Награду СЛОВО ЉУБВЕ је добио књижевник Ратомир Рале Дамјановић. Награду
је уручио вд директор КЦК мр Мирослав Смиљковић


Награду 18 фебруар је добио песник Љубодраг Обрадовић. Награду је уручила
заменица директора КЦК Јелена Вељковић


Синиша Максимовић - заменик градоначелника Крушевца


в.д.директор КЦК, мр Мирослав Смиљковић, са гостима Милутином Левићем, познатим
крушевачким привредником и градоначелником Крушевца Братиславом Гашићем

в.д. директора Културног центра Крушевац мр Мирослав Смиљковић
говори на отварању изложбе слика Аце Моравског


Унука Аце Моравског
Опширније...

О ЉУБАВИ И ВИНУ & ВЕЧЕ СА МИЛКЕТОМ

Културни центар Крушевац је поводом Светог Трифина - дана виноградара и светског дана љубави 14.12.2013. године реализовао два програма:
  • У Белој сали КЦК-а одржан је пригодан поетско-музички програм О ЉУБАВИ И ВИНУ на коме су певане винске песме у извођењу мушког камерног хора БИНИЧКИ, додељене награде најбољим учесницима конкурса на тему *ЉУБАВ* и казивани награђени радови и друге љубавне песме. Програм су водили Милена Раденковић и Марко Вучковић.
  • Исте вечери у Клубу КЦК одржан је концерт евергрин музике на тему ЉУБАВ под називом ВЕЧЕ СА МИЛКЕТОМ на коме је наступио познати крушевачки кантаутор Милан Милетић.
Конкурс на тему *ЉУБАВ* је организован поводом Дана заљубљених.  Организатори, петог по реду конкурса били су: Атеље-галерија МАКИ из Крушевца, Техничка школа Крушевац, Културни центар Крушевац и Милтимедијално удружење Цар Константин из Ниша, подружница Крушевац.


Живорад Милановић Маки, аутор пројекта уручује награде

Живорад Милановић Маки, аутор пројекта, казао је да је пристигло преко 90 врло квалитетних радова из земље и иностранства од којих је стручни жири одабрао најбоље радове по категоријама. Победници су:

Победници у категорији Поезије:

    * Прво место: Божана Ранђеловић, Филолошки факултет Ниш
    * Друго место: Наташа Станојевић, Медицинска школа Крушевац,
    * Треће место: Наталија Коцић, Гимназија Бора станковић, Ниш

Победници у категорији Проза:

    * Прво место: Сања Милићевић, Гимназија Крушевац
    * Друго место: Сузана Југовић, Економско - Трговинска школа Крушевац
    * Треће место: Сташа Ђорђевић, Економско - Трговинска школа Крушевац
    * Треће место: Неда Јанковић, Економско - Трговинска школа Крушевац

Победници у категорији Ликовни рад:

    * Прво место: Тијана Дражовић, Краљево
    * Друго место: Јелена Милосављевић, Техничка школа Крушевац
    * Треће место: Данијела Миљковић, Економско - Трговинска школа Крушевац

Победници у категорији ШОСО Веселин Николић:

    * Прво место: Петра Марковић
    * Друго место: Рамадани Сунај
    * Треће место: Александар Вујичић
 

Мушки камерни хор Бинички
Опширније...
2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates