Одлуке жирија 21 ЗЛАТНЕ КАЦИГЕ

Културни центар Крушевац је 02.03.2013. године на конференцији за медије у сали 48 Града Крушевца саопштио одлуке жирија 21-ог Међународног фестивалаЛАТНА КАЦИГА*. Одлуке су саопштили Горан Ћеличанин (за карикатуру), Драгутин Карло Минић (за писану форму)  и Ненад Блажић (за младе до 18 година). Конференцији су присуствовали заменик градоначелника Града Крушевца Синиша Максимовић (који је претходно примио чланове жирија и делегацију КЦК) сви чланови жирија и организатори фестивала предвођени директором мр Мирославом Смиљковићем.   

ОДЛУКЕ ЖИРИЈА 21 КОНКУРСА МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ХУМОРА И САТИРЕ ЗЛАТНА КАЦИГА


Златну кацигу за карикатуру, новчану награду од 800 Евра  и право да у Крушевцу приреди
самосталну изложбу својих карикатура добио је Валентин Георгиев из Бугарске

1. ТЕМЕ
 • а) Помрачење за карикатуру и писану форму
 • б) Тенис за младе до 18 година

2. КАТЕГОРИЈЕ
 • а) Карикатура
 • б) Писана форма (прича, песма, афоризам)
 • в) За младе до 18 година (карикатура, стрип и писана форма)

3. БРОЈ РАДОВА

Карикатура и писана форма (прича, песма, афоризам)
Укупно: 417 аутора из 40 земаља света послало је 423 карикатуре, 110 прича, 134 песме и 1669 афоризама

Млади до 18 година: 387 аутора је послало 363 карикатуре, 62 стрипа , 5 прича и 38 песама


4. ЧЛАНОВИ ЖИРИЈА

а) За карикатуру
 1.   Горан Ћеличанин, председник
 2.   Миланко Каличанин, члан
 3.   Саша Димитријевић, члан
б) За писану форму
 1.   Драгутин Карло Минић, председник
 2.   Драгиша Павловић Расински, члан
 3.   Радоје Савић, члан

в) За младе до 18 година
 1.   Ненад Блажић, председник
 2.   Маја Олић, члан
 3.   Рајна Маринковић Алексић, члан

5. НАГРАДЕ

а) За карикатуру
 • - Златна кацига: ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ из Бугарске
 • - Друга награда: Зоран Михаиловић из Београда
 • - Трећа награда: Миро Стефановић из Бешке.
Жири је доделио и 6 диплома и то:
 1.   Константин Казањцев из Украјине
 2.   Ник Ленгер из Румуније
 3.   Драгаш Никола из Панчева
 4.   Сава Бабић из Лознице
 5.   Елена Оспина из Колумбије
 6.   Акрам Бакрамов из Узбекистана

 

Жири:

1. Горан Ћеличанин
2. Миланко Каличанин
3. Саша Димитријевић

 

б) Писане форме
 • Златна кацига за причу„ Помрачење, патриотизам и још понешто“ шифра ,,Цезар’' аутор Стаменко Думитровић из Ћуприје
 • Златна кацига за песму „ Помрачење, ко зна шта је?“ шифра ,,Босут ’’ аутор Никола Стојановић из Јасике.
 • Златна кацига за афоризам: „ Од тоталног помрачења спасава нас кандило“ шифра ,,Спенс’’ аутор Михајло Ћирковић из Крушевца
 • Награда ,,Раде Брка’’ за причу ,,Помрачење’’ шифра ,,Давулија’’ аутор Миладин Берић из Бања Луке
Жири је доделио и 4 дипломе и то:
 1. Диплому за афоризам шифра ,,Теа’’ добио је Нинус Несторовић из Новог Сада
 2. Диплому за причу ,,Помрачење’’ шифра ,,Мрачни Рале’’ добио је Радослав Тилгер из Батајнице
 3. Диплому за причу ,,Сумња’’ шифра ,,Лего нинжаго’’ добио је Слободан Симић из Београда
 4. Диплома за песму ,, Пола века’’ шифра ,,Уместо шифре’’ добио је Милорад Марковић из Крушевца
Жири:

1. Драгутин Карло Минић
2. Драгиша Павловић Расински
3. Радоје Савић

 

в) Конкурс за младе до 18 година

Награда за карикатуру и стрип:
 • Прва награда Драган Стошковић, Београд
 • Друга награда Стефан Плескоњић, Борча
 • Трећа награда Фатих Ердемир, Турска
Награда за писану форму:
 • Прва награда Невена Тодоровић, Крушевац шифра ,,Звезда’’
 • Друга награда Анастасија Коцић, Ниш шифра ,,Тенис’’
 • Трећа награда Михаило Анђелић, Крагујевац шифра ,,Колонија’’

 

Жири:

1. Ненад Блажић
2. Маја Олић
3. Рајна Маринковић Алексић


У Крушевцу
02. 03. 2013. год.

Učesnici konferencije za medije
 
 
Resolutions passed by the Jury of the 21st “Golden Helmet“

Details

Category: Golden Helmet
Put on Site on March, 2Nd , 2013.
Number of hits: 82

The Cultural Center of Krusevac announced the Resolutions of the Jury of 21st International Festival “Golden Helmet”, on March 2nd 2013., at the Press conference held in the office number 48 of the City Hall. The resolutions were announced by Goran Celicanin (for caricature), Dragutin Karlo Minic ( for written form) and Nenad Blazic.

(for young people under 18). The Conference attended the Mayor Deputy of the city of Krusevac, Sinisa Maksimovic ( who previously welcomed all the members of the Jury and the delegation of the Cultural Center of Krusevac), all the members of the Jury and also the Festival organizers fronted by the General Manager, ms Miroslav Smiljkovic.

The Resolutions of the Jury of 21st Competition of the International Festival of Humour and Satire “Golden Helmet”.

“Golden Helmet”: Valentin Georgiev from Bulgaria.

Golden Helmet for caricature, financial reward worth 800 euros and the right to organizing the one-man exhibition of his caricatures won Valentin Georgiev from Bulgaria.

1. Topics
A) Eclipse for caricature and written form
b) Tennis for young people under 18

2. Categories
a) Caricature
b) Written form( story, poem, aphorism)
v) For young people under 18 (caricature, strip cartoon and written form)

3. The number of works
Caricature and written form ( story, poem, aphorism)
In total: 417 authors from 40 countries sent 423 caricatures, 110 stories, 134 poems and 1669 aphorisms.
Young people under 18: 387 authors sent 363 caricatures, 62 strip cartoons, 5 stories and 38 poems.

4. The members of the Jury
a) For caricature
1. Goran Celicanin, President
2. Milanko Kalicanin, member
3. Sasa Dimitrijevic, member
b) For written form
1. Dragutin Karlo Minic, President
2. Dragisa Pavlovic Rasinski, member
3. Radoje Savic, member

v) For young people under 18
1. Nenad Blazic, President
2. Maja Olic, member
3. Rajna Marinkovic Aleksic, member

5. Rewards
a) For caricature
-Golden Helmet : Valentin Georgiev from Bulgaria
-The second reward: Zoran Mihailovic from Belgrade
-The third reward: Miro Stefanovic from Beska.

The Jury also conferred six diplomas:
1. Konstantin Kazanjcev from Ukraine
2. Nik Lenger from Romania
3. Dragas Nikola from Pancevo
4. Sava Babic from Loznica
5. Elena Ospina from Columbia
6. Akram Bakramov from the Republic of Uzbekistan

The Jury:
1. Goran Celicanin
2. Milanko Kalicanin
3. Sasa Dimitrijevic

b) Written forms
-Golden Helmet for the story “Eclipse, patriotism and some other things” under the code “Cezar” by the author Stamenko Dumitrovic from Cuprija
-Golden Helmet for the poem “Eclipse, who knows what it is?” under the code “Bosut” by the author Nikola Stojanovic from Jasika
-Golden Helmet for the aphorism: “From the absolute eclipse, the icon lamp shall rescue us” under the code Spens” by the author Mihajlo Cirkovic from Krusevac
-The reward “Rade Brka” for the story “Eclipse” under the code “Davulija” by the author Miladin Beric from Banjaluka.

The Jury conferred 4 diplomas:
1. Diploma for the aphorism under the code “Tea” won Ninus Nestorovic from Novi Sad
2. Diploma for the story “Eclipse” under the code “Shady Rale” won Radoslav Tilger from Batajnica
3. Diploma for the story “Suspicion” under the code “Lego ninzago” won Slobodan Simic from Belgrade
4. Diploma for the poem “Half of the Century” under the code “Instead of the code” won Milorad Markovic from Krusevac

The Jury:

1. Dragutin Karlo Minic
2. Dragisa Pavlovic Rasinski
3. Radoje Savic

v) The Competition for young people under 18
The reward for caricature and strip cartoon:

-The first reward Dragan Stoskovic, Belgrade
-The second reward Stefan Pleskonjic, Borca
-The third reward, Fatih Erdemir, Turkey

The reward for written form:

-The first reward Nevena Todorovic, Krusevac, under the code “Star”
-The second reward Anastasija Kocic, Nis, under the code “Tennis”
The third reward Mihailo Andjelic, Kragujevac, under the code “Colonia”.

The Jury:
1. Nenad Blazic
2. Maja Olic
3. Rajna Marinkovic Aleksic

In Krusevac
02.03.2013.
Sa srpskog prevela Zora Mitrovic, ms of Arts

 

2024  Културни центар Крушевац   globbersthemes joomla templates